Služby

Projekt interiéru

 1. Prípravná fáza (analýza vstupných údajov a požiadaviek, analýza podkladov, návrh ponukovej ceny, návrh zmluvy )
 2. Výtvarno-architektonický návrh (doplnenie podkladov, podrobné domeranie priestorov, vypracovanie konceptu riešenia interiéru, rozmiestnenie nábytku, svietidiel, zásuvkový a svetelný plán, grafické vyjadrenie materiálov, 3D vizualizácie)
 3. Projekt interiéru (obstaranie podkladov od výrobcov a zapracovanie do projektu, označenie typových a atypických prvkov vrátane svietidiel, farebná riešenie, upresnenie rozmerov atypových prvkov a konštrukcií, konštrukčné a materiálové riešenie atypických prvkov a úprav plôch, zapracovanie požiadaviek profesií)
 4. Realizačná časť (vypracovanie súhrnnej špecifikácie prvkov podľa druhov a typov)
 5. Autorský dozor pri realizácii (v potrebnom rozsahu 1-2 návštevy, po dohode možnosť stavebného dozoru s kontrolnými obhliadkami stavby)
 6. Zabezpečenie dodávateľov (na realizáciu stavebných úprav, výrobu nábytku, výrobu sedacieho nábytku, autorských riešení prvkov interiéru a iné...)

Projekt Stavby

 1. Predprojektová príprava (zameranie, geologický prieskum, geodetické služby, inžiniering)
 2. Projektová príprava (analýza zákazky, vstupných údajov, požiadaviek klienta a všetkých zainteresovaných strán)
 3. Architektonická štúdia ( výkresy v mierke 1:200 so základnými kótami, vizualizácia)
 4. Projekt pre územné rozhodnutie ( obstaranie rozhodnutia o umiestnení stavby)
 5. Projekt na stavebné povolenie (výkresy v mierke 1:100, 1.50, koordinácia s profesiami - zdravotechnika, projekt vykurovania, požiarna bezpečnosť, elektroprojekt, projekt plynoinštalácie, statické posúdenie, vrátane prípojok sietí a energetického hodnotenia budovy)
 6. Realizačný projekt (podrobné výkresy s vyriešením stavebných detailov a jednotlivých stavebných systémov)
 7. Spracovanie podkladov pre dodávateľov
 8. Spolupráca pri výbere dodávateľov a výber najvhodnejšej cenovej ponuky
 9. Autorský dozor počas realizácie
 10. Zabezpečenie dodávateľov na realizáciu stavby, v prípade dohody možnosť stavebného dozoru

Projekt záhrady

 1. Projektová príprava (sprievodná správa a všeobecné územné, morfologické, klimatické charakteristiky územia, časový harmonogram prác, rozsah terénnych úprav, Výsadbový plán M 1:100, pozičný nákres navrhovaných drevín, rastlín a iných architektonických doplnkov, Zoznam navrhovaných drevín a rastlín - výška, forma dreviny, Cenová kalkulácia, výmery plôch a použitých materiálov.)
 2. Realizačná fáza, (chemické ošetrenie plochy, terénna úprava pozemku, položenie rozvodov automatického závlahového systému, výsadba okrasných drevín a rastlín, osadenie architektonických doplnkov, pokladanie trávneho koberca, mulčovanie a dekorácia výsadbových plôch, ošetrenie trávnej plochy selektívnym herbicídom a prihnojenie novozaloženej TP. Ako menej nákladový variant pre zakladanie väčších plôch možnosť priameho osevu.
 3. Doplnkové služby
  Predaj a dovoz okrasných drevín na objednávku (široký sortiment drevín, rastlín a tráv z domácej produkcie, dovezieme priamo k Vám na základe Vašej požiadavky.)Predaj a dovoz dekoratívneho kameňa